Podmínky používání a ochrana údajů

Podmínky používání

1. Obecně

Následující podmínky používání se vztahují na všechny souvislosti s používáním kermi.cz, x2inside.cz a všech subdomén, které vlastní Kermi GmbH.

Doplňkové dohody, změny a dodatky musí být uzavřeny písemně, aby byly účinné. To platí také pro zřeknutí se formálního požadavku. Pokud je v těchto podmínkách obsažena neúčinná klauzule, zůstanou všechny ostatní platné. Neúčinná klauzule by měla být nahrazena účinnou klauzulí, která se co nejvíce blíží ekonomickému účelu dotyčného znění.

2. Používání

Jakýkoli druh použití kermi.cz, x2inside.cz a všech subdomén vlastněných společností Kermi GmbH je na vlastní riziko. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za:

 • webové stránky, na které bylo odkázáno omylem
 • škody, které vzniknou používáním informací z webových stránek Kermi
 • nefunkční odkazy a následky technických chybových funkcí
 • softwarovou funkci a jejich následků, které se vztahovaly nebo byly používány přes domény kermi.cz, x2inside.cz, včetně všech spojených domén
 • za výsledky výpočtů softwarových nástrojů, vč. kalkulaček úspory energie a nastavení výsledků v praxi
 • obchody třetích osob, které byly zprostředkovány přes tuto internetovou platformu
 • kontakty a jejich následky, které vznikly na základě těchto internetových platforem
 • trestné činy, přestupky nebo manipulaci třetí osobou, která je jakýmkoliv způsobem spojena s webovými stránkami Kermi, popř. zneužívá jejich internetovou platformu

3. Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádnou odpovědnost či záruku, ať už výslovně nebo mlčky. Obzvláště nepředstavují žádné tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Rozhodující charakter mají konkrétní dohody v uzavřených smlouvách (např. koupě a objednávka).

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

4. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen používat přístup online pouze náležitým způsobem. Obzvláště nebude zneužívat možnosti přístupu a bude dodržovat zásady bezpečnost pro ochranu dat. Upozorní společnost Kermi o neoprávněném používání nebo jeho možném zneužití.

Uživatel osvobozuje společnost Kermi od jakékoliv újmy, která mu vznikne z důvodu vlastního porušení smlouvy nebo v důsledku nároků třetích stran. Je povinen nést náklady a náhrady škod a náklady za telekomunikační poplatky.

5. Hypertextové odkazy

Rozsudkem z 12. května 1998 – 312 O 85/98 – „Odpovědnost za odkazy“ rozhodl Zemský soud v Hamburku, že umístěním odkazu ručí za obsah odkazovaných stránek, příp. se ručí společně. Tomu lze zabránit pouze výslovným distancováním se od tohoto obsahu.

Webové stránky Kermi obsahují odkazy na jiné webové stránky na internetu. U všech těchto odkazů, které se nachází na této a na následujících stránkách, nemá společnost Kermi GmbH žádný vliv na úpravách či obsahu odkazovaných stránek. Proto se výslovně distancujeme od všech obsahů všech odkazovaných stránek na naší celé platformě vč. všech podstránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na naší domovské stránce a pro všechny obsahy stránek, na které odkazy nebo bannery vedou. Hypertextové odkazy na externí stránky, které jsou publikovány proti vůli vlastníka stránek, budou na požádání odstraněny.

6. Právní ustanovení a jurisdikce

Sídlem místně příslušného soudu je naše registrované sídlo společnosti, pokud je zákazník také obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejně-právním zvláštním majetkem. Totéž platí, pokud zákazník v tuzemsku nemá žádný jiný příslušný soud nebo po uzavření smlouvy přesune své sídlo do zahraničí. Jsme oprávněni podat žalobu na zákazníka i u jiných místně příslušných soudů.

„Sjednocený zákon Spolkové republiky Německo se vztahuje na všechny nároky a práva. Působnost obchodního práva OSN (CISG – úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), stejně jako kolizního práva úvodního zákona Německého občanského zákoníku je výslovně vyloučena. Jazykem smlouvy je němčina.“

Plattling, červenec 2007

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v jednom přehledu

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace na téma ochrana údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem.

Shromažďování osobních údajů na naší webové stránce

Kdo je zodpovědný za sběr dat na našich webových stránkách?

Zpracování dat na našich webových stránkách provádí provozovatel webu. Kontaktní údaje naleznete v impresum na této webové stránce.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak tím, že nám je sami sdělíte. Může se jednat např. o data, která jste zadali do kontaktního formuláře.
Další informace jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy, pokud navštívíte naše webové stránky.
Jedná se především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba vstupu na stránku). Tato data se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na naše stránky.

K čemu využíváme vaše data?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo správné poskytnutí webových stránek. Ostatní údaje lze použít k analyzování chování uživatelů.

Jaká máte práva ohledně vašich údajů?

Máte právo obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů, a to kdykoli a bezplatně. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresum. Mimo jiné máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek je možné statisticky vyhodnotit vaše uživatelské chování na webu. To je možné především pomocí cookies a tzv. analytických programů. Analýza chování uživatelů je zpravidla anonymní; chování uživatelů na webu nelze zpětně vysledovat. S analýzou chování uživatelů můžete nesouhlasit nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. O možnostech, jak odmítnout nebo nesouhlasit s analýzou chování uživatelů, vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné údaje a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy a prohlášeními o ochraně osobních údajů. Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá. Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat v internetu (např. komunikací prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana osobních dat před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědném subjektu

Odpovědným orgánem pro zpracování dat na této webové stránce je:

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Telefon: 09931 501300
E-Mail: Schwarz.Wolfgang@kermi.de

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pouze s vaším výslovným souhlasem je možné zpracovat, více procesy, vaše údaje. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání musíte pouze poslat na e-mailovou adresu info@kermi.cz. Zákonnost zpracování údajů provedená před odvoláním zůstává nedotčena..

Právo podání stížnosti u příslušného dozorčího orgánu

V případě porušení zákona o ochraně dat má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným dozorčím orgánem pro otázky ochrany údajů je zemská úřední osoba pro ochranu údajů ve spolkové zemi, ve které sídlí naše společnost Kermi GmbH. Seznam úředních osob pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám, jako provozovateli webu, zasíláte, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat tak, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Šifrované platby na tomto webu

Pokud po uzavření smlouvy platí povinnost poskytnout nám své platební údaje (např. číslo účtu pro bankovní převod), jsou tato data pro zpracování platby nezbytná. Platební transakce pomocí běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, bankovním převodem) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat tak, že se řádek adresy v prohlížeči změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Se šifrovanou komunikací nemohou vaše platební údaje, které nám předáte, přečíst třetí strany.

Informace, blokování, smazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu.

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mailů

Tímto vyjadřujeme náš nesouhlas s použitím kontaktních údajů, zveřejněných v rámci impresové povinnosti, k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatel webových stránek si výslovně vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Úřední osoba pro ochranu osobních údajů

Zákonně pověřená úřední osoba pro ochranu údajů

Kermi GmbH
Wolfgang Schwarz
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Telefon 09931 501300
Schwarz.Wolfgang@kermi.de

www.kermi.de

Každý subjekt údajů může kdykoli přímo kontaktovat našeho úředníka s případnými dotazy a návrhy týkající se ochrany osobních údajů.

4. Shromažďování dat na našich webových stránkách

Soubory cookies

Některé webové stránky používají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, účinnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a prohlížeči. Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. relační (dočasné) cookies. Po vaší návštěvě webové stránky budou automaticky odstraněny. Ostatní soubory cookies zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě našich webových stránek. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli je povolit pouze v jednotlivých případech, sdělit nesouhlas se soubory cookies v určitých případech nebo celkově aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, některé interaktivní prvky a funkce na webových stránkách mohou být omezeny. Soubory cookies, které jsou potřebné pro elektronickou komunikaci nebo k poskytnutí určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou uloženy na základě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro možnost poskytování technicky bezchybných a optimalizovaných služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookies (např. cookies pro analýzu chování uživatelů), jsou tyto soubory cookies v tomto prohlášení o ochraně údajů analyzovány samostatně

Server přihlašovacích dat

Poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. serveru přihlašovacích dat, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • typ a verzi webového prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkaz
 • jméno hostitele přístupového počítače
 • čas přístupu k serveru
 • IP adresa

Naším úmyslem není kombinování dat z různých datových zdrojů. Základem pro zpracování dat je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR, což umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, vaše údaje z kontaktního formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, budou pro účely zpracování dotazu a v případě dalších otázek uloženy. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme. Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání je zapotřebí zaslat prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování údajů provedená před odvoláním zůstává nedotčena. Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, zůstanou u nás uložené, dokud nepožádáte o jejich vymazání, nezrušíte svůj souhlas s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná právní ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje)

Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje, pouze pokud jsou nezbytné pro založení, úpravy obsahu nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se provádí na základě čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat k naplnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o použití), pokud je to nezbytné pro umožnění nebo vyúčtování uživatele za používání služby. Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu odstraněny. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Nástroje webové analýzy a reklama

Google Analytics

Tento web používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics využívá tzv. „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho chování na webu a jeho používání. Informace generované cookies o vašem používání této webové stránky zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA, kde dochází k jejich uložení. Soubory cookies Google Analytics se ukládají na základě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svůj web, tak i jeho reklamu.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. To znamená, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude odeslána do USA.

Pouze ve výjimečných případech je zaslána úplná IP adresa na server Google v USA, kde může dojít k jejímu zkrácení. Jménem provozovatele webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu provozovateli webu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho software prohlížeče; upozorňujeme jen, že v tomto případě nebude možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování informací získaných od cookies týkajících se užívání této webové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google stáhnutím a instalováním pluginu pro váš prohlížeč na následujícím odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Shromažďování údajů skrze Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Link klicken. Tím dojde k nastavení souboru cookies opt-out, který zabraňuje shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách webové stránky: [cookies_revoke]

Více informací o zásadách užívání uživatelských údajů pomocí Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů objednávek a při používání Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické charakteristiky služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu „demografické charakteristiky“ od společnosti Google Analytics. Na základě toho mohou být sestaveny zprávy, které obsahují údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a z údajů třetích stran o návštěvnících. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout prostřednictvím nastavení reklam na účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části „Vyjádření nesouhlasu ke shromažďování údajů“.

Statistiky WordPress

Tyto webové stránky používají službu WordPress ke statickému vyhodnocení přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. Statistiky WordPress používají soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webu. Informace generované soubory cookies o uživatelském chování na našem webu jsou uloženy na serverech v USA. Vaše IP adresa je po zpracování a před uložením anonymizována. Statistiky WordPress zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Ukládání statistik WordPress se zakládá na čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, aby optimalizoval jak svou webovou stránku, tak její reklamu. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo celkově aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, mohou být omezeny některé funkce na našem webu. Se shromažďováním a použitím vašich osobních údajů můžete nesouhlasit tím, že v prohlížeči kliknete na tento odkaz: https://www.quantcast.com/opt-out/. Pokud smažete cookies ve vašem počítači, musíte znovu nastavit cookies opt-out.

Remarketing Google Analytics

Naše webové stránky používají funkci remarketingu Google Analytics ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, které je možné uplatnit u více zařízeních. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny reklam vytvořené remarketingem Google Analytics s funkcemi napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem lze také na jiném zařízení (např. tabletu nebo PC) zobrazovat personalizované reklamní zprávy související se zájmem, které byly přizpůsobeny podle vašeho předchozího webového používání a hledání na jednom zařízení (např. mobilní telefonu). Pokud jste udělili svůj souhlas, Google za tímto účelem propojí vaši historii webů a prohlížečů aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze zobrazit stejné personalizované reklamní zprávy na jakémkoli zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google. Aby byla tato funkce podporována, zaznamenává Google Analytics autentifikovaná ID Google uživatelů, kteří jsou dočasně propojeni s našimi údaji Google Analytics, aby mohla být definována a vytvářena reklama pro cílové skupiny. S daným remarketing/targetingem napříč zařízeními můžete trvale nesouhlasit deaktivací personalizované reklamy ve svém účtu Google; následujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Souhrn údajů zaznamenaných ve vašem účtu Google se provádí výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete společnosti Google poskytnout nebo zrušit (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Průběhy shromažďování dat, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (např. protože nemáte účet Google nebo jste se sloučením nesouhlasili) se zakládají na čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely. Další informace a předpisy o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a měření konverzí

Tato webová stránka používá Google AdWords. AdWords je onlinový reklamní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“). V rámci Google AdWords používáme tzv. měření konverzí. Pokud kliknete na některou z reklam inzerovanou společností Google, nastaví se jeden ze souboru cookies pro měření konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele. Platnost těchto cookies vyprší po 30 dnech a nepoužívá se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví stránku na našem webu a cookies ještě nevypršely, Google a naše společnost můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na odkazovanou stránku. Každý zákazník Google AdWords má jiné cookies. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek uživatelů AdWords. Informace získané pomocí konverzními cookies se používají k vytvoření statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro měření konverzí. Zákazníci tak zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na vaši reklamu a byli přesměrováni na stránku umožňující měření konverzí. Nebudete však dostávat žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete podílet tohoto měření, můžete nesouhlasit deaktivací cookies pro měření konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik měření konverzí. Ukládání „konverzních cookies“ se zakládá na čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby optimalizoval jak svůj web, tak jeho reklamu. Další informace o Google AdWords a měření konverzí Google naleznete v podmínkách společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.de/policies/privacy/. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo celkově aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, mohou být omezeny některé funkce na našem webu.

6. Newsletter (informační zpravodaj)

Newsletter

Pokud si přejete dostávat pravidelný newsletter, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy, a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další informace nejsou vyžadovány, mohou být však na dobrovolné bázi zaslány. Tyto údaje používáme pouze k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. Údaje zadané v přihlašovacím formuláři pro zasílání newsletteru budou zpracovány pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy a jejího použití pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit“ v zaslaném newsletteru. Dle zákona zpracované údaje ještě před odhlášením newsletteru zůstávají nedotčeny. Data, která jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru novinek, budou uložena do doby, než se odhlásíte z odběru, a po odhlášení odběru se smažou. Data, uložená pro jiné účely (např. e-mailové adresy v rámci členství či nutné registrace), zůstávají nedotčena.

CleverReach

Tato webová stránka používá nástroj CleverReach k zasílání newsletteru. Poskytovatelem je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, pomocí které lze organizovat a analyzovat zasílání newsletteru. Vaše údaje uvedené za účelem obdržení newsletteru (např. e-mailová adresa) se ukládají na serverech společnosti CleverReach v Německu popř. Irsku. Naše newslettery zasílané pomocí CleverReach nám umožňují analýzu příjemců informačních zpravodajů. Zde lze mj. analyzovat, kolik příjemců newsletter otevřelo a jak často se na který odkaz v newsletteru kliklo. Pomocí měření konverzí Google lze kromě toho také analyzovat, zda se po kliknutí na odkaz v zaslaném newsletteru uskutečnila předem definovaná akce (např. koupi produktu na našich webových stránkách). Další informace k datové analýze newsletteru pomocí CleverReach jsou uvedeny na: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/. Zpracování údajů se zakládá na vašem souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením newsletteru. Dle zákona zpracované údaje ještě před odhlášením newsletteru zůstávají nedotčeny. Nesouhlasíte-li s analýzou CleverReach, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Pro tyto důvody uvádíme v každém newsletteru odpovídající odkaz. Mimo jiné můžete newsletter odhlásit přímo na webových stránkách. Údaje, které uchováváme za účelem rozesílání newsletteru, uchováváme až do vašeho odhlášení newsletteru a po jeho odhlášení je smažeme z našeho serveru i ze serverů CleverReach. Údaje, které uchováváme k jiným účelům (např. e-mailové adresy v rámci členství či nutné registrace) tím zůstávají nedotčeny. Bližší informace jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti CleverReach na: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

Se společností CleverReach jsme uzavřeli smlouvu, která zohledňuje zpracování údajů. Při používání nástroje CleverReach plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

7. Plugin a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránky YouTube, provozované společností Google. Poskytovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek s Youtube-pluginem, naváže se připojení k serveru YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit své webové uživatelské chování přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube. YouTube využíváme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Náš oprávněný zájem se zakládá ve smyslu na čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně dat na YouTube serveru na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Písmo Google Fonts

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Web Fonts, jež poskytuje společnost Google. Při otevření webové stránky, prohlížeč načte požadovaná webová písma do paměti internetového prohlížeče (tzv. Browsercache), aby správně zobrazoval texty a písma. Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google. Díky tomu Google pozná, že náš web byl přístupný prostřednictvím vaší IP adresy. Google Web Fonts využíváme v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. Náš oprávněný zájem se zakládá ve smyslu na čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje písma Web Fonts, váš počítač použije standardní písmo. Více informací o Google Web Fonts naleznete na: https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.